fbpx

Electric Up – finanțare neramursabilă până la 100.000 euro

Adrem Link vă poate oferi servicii de audit energetic iar echipele noastre de instalatori și electricieni sunt pregătite să vă ofere serviciile necesare implementării proiectului. 

Compania noastră este autorizată, în conformitate cu Ordinul 38/2013, ca și auditor energetic clasa II complex de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. De asemenea, cei 6 auditori energetici autorizați ANRE pe bilanțuri termo și electroenergetice ne atestă competența tehnică în livrarea acestui serviciu.

Care este scopul programului?

 

 • Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

 

Care este obiectivul programului?

 • Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

 

Care este obiectul programului?

 • Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

 

Despre Finanțare

 • Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.
 • În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.
 • Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

 

Pentru mai multe detalii trimite un email la fotovoltaice@adrem.ro

 

Obținerea Finanțării

Grila punctaj

 • Calculul coeficientul de performanță al proiectului (CPP)

CPP = FPPV + FM + FUSE + FSPV + FCPV

unde:

 • FM – Factor de Multiplicare maxim 45 pct.
 • FPPV – Factor de Producție energie verde PV maxim 40 pct.
 • FUSE – Factor de Utilizare SE maxim 5 pct.
 • FSPV – Factorul de Stocare PV maxim 5 pct.
 • FCPV – Factorul de Cofinanțare PV (instalarea a minim 120 kWp) maxim 5 pct.
 • CPP maxim = 45 pct. + 40 pct. + 5 pct. + 5 pct. + 5 pct.

 

 • Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP)
 • Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește:
 • Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant
 • În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.

 

Categorii de cheltuieli eligibile

 

Pentru mai multe detalii trimite un email la fotovoltaice@adrem.ro

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a.cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b.cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

c.cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

d.cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

e.cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare

f.cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare

g.30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Conținut Dosar de Finanțare

 

Pentru mai multe detalii trimite un email la fotovoltaice@adrem.ro

Documentele pe care le depune Beneficiarul sunt:

 1. cererea de finanţare, conform Anexei 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;
 2. certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
 3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
 5. documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;
 6. certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
 8. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
 9. extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;
 10. atestatul ANRE, scanat;
 11. raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);
 12. solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;
 13. în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

 

Pentru mai multe detalii trimite un email la fotovoltaice@adrem.ro

Poți să afli detalii despre program accesând ghidul programului

DESCARCĂ GHIDUL PROGRAMULUI ELECTRIC UP